Miljoenennota 2022 geeft doorkijk naar de positie van sport in nieuw kabinet

Met een demissionair kabinet en een stroef lopende formatie werd de op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota een ‘beleidsarme’ begroting. Het demissionaire kabinet kan alleen gerichte investeringen doen op de terreinen waar dat niet kan wachten, zoals op de grote maatschappelijke thema’s als klimaatverandering, criminaliteit en de krapte op de woningmarkt. Toch valt tussen de regels door te lezen welke aandacht de sport de komende jaren kan verwachten van de overheid. NOC*NSF reageerde al positief op de plannen en gaf aan dat "de politiek nu aan zet is voor een energiek en gezond Nederland".

Een jaar geleden, toen het Kabinet Rutte III nog missionair was, werd in de Miljoenennota al de focus gelegd op preventie om zo de stijgende zorgkosten te verlagen. Te midden van de coronacrisis werd toen door het kabinet ook de maatschappelijke betekenis van sport extra benoemd. "Sport en bewegen dragen in belangrijke mate bij aan een betere gezondheid, aan het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid, sociale samenhang en integratie, aan het verbeteren van de schoolprestaties en het verminderen van schooluitval."

Investeringen in sport en bewegen

Dat standpunt is door het demissionaire kabinet doorgetrokken in de nieuwe begrotingen. Het kabinet acht een structurele investering voor sport en bewegen namelijk noodzakelijk om een groter deel van de bevolking te bereiken en in beweging te krijgen. Op die manier moet de ontstane gezondheidskloof ook gedicht worden. Concrete plannen om aan die opdracht te voldoen worden nog niet gegeven, maar in de Rijksbegroting wordt daar voor verwezen naar het Beleidsadvies Bewegen 2021-2040. Dit was de reactie van minister Tamara van Ark (VWS) op het Deltaplan van Joop Alberda en zijn initiatiefgroep 'Bewegen Het Nieuwe Normaal'.

In mei hebben vijf ministeries (VWS, OCW, I&W, SZW en BZK) de gezamenlijke missie uitgesproken om op rijksniveau bewegen meer te stimuleren. De opgave van dit plan is om in 2040 75% van de Nederlanders aan de beweegnorm te laten voldoen. Van Ark stelde daarbij een extra investering in sport en beweging in het vooruitzicht van 2 miljard euro voor de komende kabinetsperiode. Dat bedrag is nog niet vastgelegd in de nieuwe begroting. Dat is afhankelijk van de samenstelling van het nieuw te vormen kabinet en de verdere uitwerking van het regeerakkoord.

Sportakkoord en verduurzaming

In de Miljoenennota komt de sport verder nog expliciet terug in het kader van het voorzetten van het Sportakkoord. Het demissionaire kabinet wil de komende jaren de ingezette weg van de samenwerking tussen sport, gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties verder uitbouwen. In de begroting komt daarom voor subsidies en opdrachten rond het Sportakkoord in totaal 77,5 miljoen euro beschikbaar.

De aanpak van de klimaatverandering is zonder twijfel de grootste uitdaging voor het demissionaire en vooral het nieuwe kabinet. Ingegeven door de Urgenda-zaak moet de rijksoverheid snel grote stappen zetten om CO2-uitstoot tegen te gaan. In de Miljoenennota is dat terug te zien met een fors pakket van 6,8 miljard euro aan klimaatmaatregelen. Een kleiner onderdeel van dit klimaatbeleid is de verduurzaming van sportaccommodaties, want daar valt volgens de overheid nog veel te winnen. Het Rijk stelt daarom met gemeenten in totaal 76,8 miljoen euro beschikbaar via subsidies en opdrachten om sportaccommodaties aan te laten sluiten bij de klimaatdoelstellingen.

'Concretisering ontbreekt'

In een reactie op de begrotingsplannen van het demissionaire kabinet liet NOC*NSF weten genoeg aanknopingspunten te zien voor een nieuw kabinet om te investeren in een gezond en energiek Nederland. "Goed dat preventiebeleid hoog op de politieke agenda staat. De Nederlandse sport werkt graag mee aan een energieke en gezonde leefstijl", aldus de nieuwe algemeen directeur Marc van den Tweel. "Met instemming lezen we dat het kabinet erkent dat de zorgkosten omlaag kunnen, door inzet op preventie, vitaliteit en gezonde leefstijl. De concretisering ontbreekt nog, de sport helpt het nieuwe kabinet hier graag bij."

Foto: Shutterstock

Lees in dit interview met Erik Lenselink, manager corporate affairs NOC*NSF, hoe de sportkoepel extra druk uitoefent op politiek Den Haag om het maatschappelijke belang van sport te onderstrepen: