SPUK-budget voor gemeenten verhoogd, maar is het genoeg?

Met de per 1 januari van dit jaar ingegane veranderingen in de btw-regelgeving voor de sport, werden er ook twee subsidieregelingen in het leven geroepen: de BOSA en de SPUK. De SPUK-regeling, waarmee gemeenten aanspraak kunnen maken op een gedeeltelijke vergoeding van uitgaven aan sport, kende een budget van € 152 miljoen. De vrees van velen dat dat bedrag niet toereikend zou zijn, bleek na het sluiten van de indieningstermijn gegrond. Minister Bruins heeft nu aan de Tweede Kamer laten weten het plafond te verhogen naar € 187 miljoen. Of dat wel genoeg is om alle gemeenten volledig te compenseren zal pas volgend jaar duidelijk worden.

De verruiming van de btw-vrijstelling voor de sport had en heeft behoorlijk wat voeten in de aarde. Hoe zit het ook alweer precies? Het recht op vooraftrek van btw die aan gemeenten in rekening is gebracht over de kosten die toerekenbaar zijn aan de ter beschikkingstelling van sportaccommodaties is komen te vervallen. De rijksoverheid zegde toe gemeenten te compenseren voor dit nadeel met de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering (SPUK). Daarmee zouden gemeenten 17,5% op alle uitgaven aan sport (inclusief btw) kunnen terugkrijgen.

BOSA

Daarnaast werd de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) bedacht waarmee verenigingen, sportstichtingen en bv’s zonder winstoogmerk 20% subsidie kunnen krijgen (plus nog eens 15% voor duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen). In totaal gaat het om een bedrag van 239 miljoen euro, 152 miljoen daarvan is bestemd voor gemeenten (SPUK), 87 miljoen voor de BOSA. Voor de BOSA is momenteel zo’n € 59 miljoen aangevraagd.

Gemeenten moesten in eerste instantie hun SPUK-aanvraag indienen vóór 1 december 2018, later werd de deadline verlegd naar 1 mei (en 31 mei) van dit jaar, onder andere omdat het voor met name gemeentelijke sportbedrijven niet voldoende duidelijk was bij welke regeling zij hun aanvraag het beste konden indienen. Uiteindelijk dienden vrijwel alle gemeenten een aanvraag in (voor € 228 miljoen) en beloofde de minister om samen met de staatssecretaris van Financiën een analyse te maken van de aanvragen en daar na de zomer op terug te komen.

Vier redenen voor overvraag

De aanvragen van de gemeenten hebben voor ruim € 70 miljoen betrekking op nieuwbouw, bijna € 30 miljoen op renovatie, ruim € 40 miljoen op onderhoud, zo’n € 45 miljoen op roerende zaken en ruim € 40 miljoen op overige kosten. In een brief aan de Tweede Kamer gaat de minister nu in op de oorzaken van de overvraag en dat zijn er volgens hem vier. De eerste is dat de inschattingen van het rijk gebaseerd waren op de btw-inkomsten in het oude systeem. In het nieuwe systeem profiteren echter alle gemeenten, dus ook de gemeenten die voorheen geen btw-aftrek hadden. Bovendien bestaat het vermoeden vanuit de Belastingdienst dat bedragen die voorheen als btw onbelaste subsidie werden verstrekt, nu worden opgevoerd als een vergoeding voor een (btw belaste) prestatie.

Verhoging naar € 185 miljoen

Daarnaast was een van de gevolgen van overleg met gemeenten dit voorjaar over de positie van sportbedrijven dat er een verschuiving van circa € 7 miljoen heeft plaatsgevonden van BOSA naar SPUK. Last but not least heeft er een forse stijging van het prijspeil in de bouwsector plaatsgevonden. Al met al heeft dit de minister doen besluiten het SPUK-plafond te verhogen. Er komt structureel € 22 miljoen bij vanwege de stijging in het prijspeil en € 4 miljoen vanwege prijs- en loonbijstelling. Het budget van 2019 wordt bovendien met € 7 miljoen verhoogd (een bedrag dat er bij de BOSA vanaf gaat). Wetende dat het plafond naar rato wordt verdeeld, kan geconcludeerd worden dat gemeenten een percentage van 82% vergoed zullen krijgen. De beschikkingen volgen komende week en de definitieve bedragen worden volgend jaar vastgesteld op grond van de gemeentelijke jaarrekeningen.

In zijn brief geeft de minister aan dat behoud van de hoge kwaliteit en veiligheid van onze sportaccommodaties van groot belang is en dat hij het onwenselijk vindt dat er een tekort zou ontstaan. Maar of de belofte dat de wijzigingen in de btw-regelgeving niet tot een bezuiniging mogen leiden, gestand kan worden gedaan, zullen we dus nog even moeten afwachten.


Lees ook: