De invloed van verschillende leefstijlen op het gebruik van accommodaties

Mensen verschillen in de waarden en behoeften die ze hebben. Zo kiest de één voor een rustige woonomgeving buiten het centrum van de stad, terwijl de ander het liefst midden in de dynamische binnenstad woont. Ook vindt de één het belangrijk dat buren elkaar goed kennen en is de buurtbarbecue het hoogtepunt van het jaar, terwijl de ander dit vooral probeert te vermijden. Deze verschillen vloeien meestal niet voort uit leeftijd, opleiding of inkomen. De verschillen worden vooral veroorzaakt door de waardeoriëntatie (wat vind je belangrijk in het leven) en de daaruit voortvloeiende leefstijl. Dit verschil in leefstijlen heeft ook een grote invloed op de behoefte aan en het gebruik van (sport)accommodaties.

Binnen sommige leefstijlen is sporten en bewegen vanzelfsprekend en weet men de weg naar de verenigingen en de accommodaties goed te vinden. Binnen andere leefstijlen is dat veel minder het geval en is stimulering meer op zijn plaats. Ook het type sport dat men beoefent en de wensen op het gebied van sport verschillen sterk per leefstijl.

De toepasbaarheid binnen de sport

Gemeenten kunnen daarom – bij de vaststelling van de behoefte aan accommodaties – niet langer volstaan met uitgangspunten als de leeftijd, de opleiding of het inkomen van de inwoners. Het vaststellen van de leefstijlen van de inwoners, verbijzonderd naar wijken en stadsdelen, is een belangrijke verrijking van het onderzoek naar behoeftes. De meerwaarde is:

  • Er zijn grote verschillen tussen de leeftijden naar het type sport dat men graag beoefent. Zo voelt de ene leefstijl zich vooral aangetrokken tot meer traditionele verenigingssporten, terwijl binnen de andere leefstijl voorop wordt gelopen als het gaat om de laatste trends op sportgebied. Als je deze verschillen kent en de samenstelling van de bevolking van wijken kent naar leefstijlen, kan het accommodatieaanbod daar preciezer op worden gericht.
  • Er zijn grote verschillen tussen de leefstijlen als het gaat om de motivatie om te sporten of te bewegen. Binnen sommige leefstijlen is de motivatie erg gering, terwijl voor andere leefstijlen sporten en bewegen een vanzelfsprekendheid is en presteren voorop staat. Dit inzicht is van belang voor een goede spreiding van accommodaties, maar ook voor de gerichte inzet van sportstimulering.
  • Ook de wensen op het gebied van dienstverlening en look & feel verschillen sterk. Zo wil de één topservice in een luxe ambiance, terwijl voor de ander gezelligheid en gemoedelijkheid voorop staat.

Acht persona's

Hospitality Group heeft acht persona’s ontwikkeld. Elk van deze persona’s staat voor een groep Nederlanders met min of meer dezelfde behoeftes op het gebied van werken, leren en vrije tijd (waaronder sport). Mede op basis van deze persona’s doen wij onderzoek naar de bestaande en zich ontwikkelende behoefte aan sportaccommodaties.

Meer info bij: Hospitality Group