Duurzame sportaccommodaties door meer samenwerking

Accres maakt sporthallen in Apeldoorn duurzamer

Sportaccommodaties kunnen door verduurzaming een aanzienlijke bijdrage leveren aan het realiseren van klimaat- en energieopgaven. De gemeente Apeldoorn besteedt daarom veel aandacht aan het verduurzamen van sportaccommodaties.

De gemeente Apeldoorn is eigenaar van de gemeentelijke sportaccommodaties, maar heeft de verantwoordelijkheid voor zowel het eigenarenonderhoud als het gebruikersonderhoud van de - onder meer - gymzalen, sporthallen en zwembaden uitbesteed aan het bedrijf Accres.

Duurzaamheidsmaatregelen

"In 2016 is onze subsidierelatie met de gemeente Apeldoorn omgezet in een dienstverleningsovereenkomst", vertelt de directeur van Accres, Piet-Hein Kolff. "In deze overeenkomst zijn per accommodatie – dus voor elk zwembad, elke gymzaal, enzovoort – afspraken vastgelegd, onder andere met betrekking tot de uit te voeren duurzaamheidsmaatregelen. Bij het beheren en exploiteren focussen we nu sterker op het maatschappelijk rendement dan tijdens de subsidierelatie. Samen met de gemeente bedenken en realiseren we het beste voor de opdrachtgever, de gebruikers en het milieu. Dit betekent dat we een veel intensiever contact hebben met de gemeente dan voorheen. Er zijn ook meer gemeentelijke afdelingen bij dit contact betrokken."

Kolff ervaart dat door dit intensievere overleg de zogenoemde faalkosten van de duurzaamheidsmaatregelen kunnen worden gereduceerd. "Je bent veel faalkosten kwijt als je bijvoorbeeld bij nieuwbouw achteraf zaken moet veranderen omdat iets niet blijkt te passen, niet werkt of niet praktisch in het gebruik is. Door gezamenlijk vooraf ideeën goed te bespreken is de kans dat je achteraf iets moet vervangen veel kleiner. Welbeschouwd is dit duurzamer."

Slim

Accres vertaalt het duurzaamheidsbeleid van de gemeente naar slimme en praktische maatregelen. "De gemeente Apeldoorn sluit vaker een energieprestatiecontract af met installateurs. Dit zijn geïntegreerde contracten die kunnen gaan over bouwwerkzaamheden in de schil van het gebouw, de levering van installaties en energie, financiering, diensten op het gebied van beheer en onderhoud van de installaties en energiebesparingsgaranties. Wij geven hierbij aan wat de te behalen energiebesparing in een bepaalde accommodatie moet zijn; het is aan de leverancier om innovatieve oplossingen te bedenken om die waarden te bereiken. Hierdoor zijn grotere energiereducties te behalen.”

Samen met Remeha

Een andere praktische uitwerking van het gemeentebeleid is de overeenkomst die Accres heeft gesloten met Remeha, een Apeldoorns bedrijf dat onder meer cv-ketels ontwikkelt. "In hun cv-laboratorium worden deze ketels getest. Hierbij komt veel warmte vrij. Onlangs zijn ketels van Remeha in de ketelruimte van Aquacentrum Malkander geplaatst ter vervanging van een grote WKK-installatie. Nu wordt de opgewekte energie nuttig gebruikt om het zwemwater te verwarmen. Door deze duurzame oplossing wordt samen met Remeha 720.000 kilo minder CO2 uitgestoten en hoeven zowel Remeha als het zwembad aanzienlijk min- der energie in te kopen. Daarnaast bespa- ren we in deze accommodatie energie door ’s nachts het zwembassin af te dekken. Omdat hierdoor het water minder sterk afkoelt, besparen we de volgende ochtend energie om het weer tot een aangename temperatuur op te warmen."