NLsportraad werkt aan toekomstig werkprogramma

Wettelijke verankering NLsportraad als adviesorgaan in gang gezet

Op 1 april liep de eerste termijn van vier jaar van de Nederlandse Sportraad af. Door al het coronanieuws is het wat onopgemerkt voorbij gegaan, maar vorige maand werd duidelijk dat die termijn wordt verlengd met twee jaar. Intussen wordt een wettelijk kader gemaakt om van de NLsportraad een vast adviescollege te maken. Op 13 maart, zes dagen voor hij door oververmoeidheid zijn ontslag indiende, stuurde Bruins nog een brief aan de Eerste en Tweede Kamer over het voornemen van het kabinet om de NLsportraad voort te zetten. De wettelijke formalisering van de NLsportraad als adviesorgaan in het vooruitzicht, geeft de raad nu al de mogelijkheid om in overleg met betrokkenen in de sport na te denken over een tweede meerjarig werkprogramma voor 2021 en de volgende jaren.

Voorafgaand aan het besluit van de minister vond een evaluatie van de NLsportraad plaats. Dit onderzoek werd verricht door de DSP-groep en USBO Advies, waar Frank van Eekeren en Ineke Deelen eerder dit jaar in vakblad Sport & Strategie al over publiceerden. Zij concludeerden in het onderzoek dat "de NLsportraad haar meerwaarde kan vergroten door het herijken van, en het communiceren over, haar opdracht, doelstelling en visie. Hierbij is de dialoog tussen de raad, de minister en het ministerie van VWS essentieel".

Betrokkenheid minister

De onderzoekers stellen dat in de praktijk een verandering van de betrokkenheid van de minister nodig zal zijn. Als voorbeeld geven zij aan dat in de afgelopen jaren niet meer dan twee keer een adviesaanvraag is gedaan door de minister. Dat staat in schril contrast tot andere adviesraden als de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en de Raad voor Strafrechttoepassing, die door de ministeries meer als sparringpartner worden gezien. “De NLsportraad agendeert en adviseert daarentegen vooral op eigen initiatief. Er is weinig interactie met de minister wat betreft afstemming over onderwerpen en rolinvulling. Duidelijk is dat in een nieuwe termijn van de NLsportraad de rol van de minister meer betrokken en sturend kan en, in de ogen van de meeste stakeholders, zou moeten zijn”, aldus Van Eekeren en Deelen.

NLsportraad versie 2.0

Bruins liet in zijn brief nog weten dat hij de NLsportraad in de toekomst een brede opdracht wil meegeven voor zowel strategische als operationele advisering over sport en bewegen. De ex-minister gaf aan dat het werkterrein van de NLsportraad zich niet zal beperken tot evenementen, maar uitstrekt tot de raakvlakken tussen maatschappelijke vraagstukken en de sport. "Kortom, de NLsportraad versie 2.0 is een adviescollege dat, met zijn expertise op het terrein van sport en bewegen, in de advisering in staat is om verbindingen aan te geven tussen beleidsdomeinen."

Die mee te geven opdracht ligt na het aftreden van Bruins bij zijn tijdelijke opvolger Martin van Rijn, die nu ook verantwoordelijk is voor sportzaken. Deze ingewijde van het VWS-departement krijgt na de coronacrisis weer een opvolger, vermoedelijk een VVD-minister, met sport in de portefeuille. De continuïteit van de NLsportraad is in ieder geval door Bruins nog geregeld. Aangezien zowel de Eerste als Tweede Kamer geen inhoudelijke vragen hadden op de zogenaamde voorhangprocedure wordt ook de wettelijke verankering in gang gezet.

Tweede werkprogramma

Dat geeft de NLsportraad de ruimte om het vizier op de toekomst te richten. Het eerste werkprogramma 'Stip op de horizon' verscheen in 2017 en beslaat de periode tot en met 2020. Het werk van de NLsportraad was in deze eerste periode opgedeeld in drie pijlers: sportevenementen, strategie en actuele vraagstukken. De NLsportraad doet daarom nu een beroep op betrokkenen in de sport om aan te geven over welke vraagstukken de raad de komende jaren zou moeten adviseren. Het gaat daarbij vooral om strategische vragen die gebaat zijn bij onafhankelijke advisering en gericht zijn op de toekomst. Suggesties kunnen worden gemaild naar: info@nlsportraad.nl.

Consultatieronde

Ondertussen is de raad ook nog volop bezig met het afronden van het advies over de toekomstbestendigheid van de sportbranche. In een consultatieronde die loopt tot 21 april roept de NLsportraad daarom nu betrokkenen en experts van binnen en buiten de sport op om met het concept van de kwalitatieve analyse van de sportbranche mee te lezen. Eerder presenteerde de NLsportraad de foto van de huidige sportbranche, het door KPMG opgestelde Brancherapport Sport. Op dit moment werkt de raad aan de afronding van de tweede stap in het proces: de kwalitatieve analyse van de sportbranche. De raad wil graag iedereen die in verschillende sessie input heeft geleverd voor deze analyse de gelegenheid geven mee te lezen en eventueel ook feedback te geven. Dit kan tot 21 april door een reactie te sturen naar: info@nlsportraad.nl. Daarna maakt de raad een definitieve versie van de kwalitatieve analyse, die wordt gebruikt bij de totstandkoming van het uiteindelijke advies.

Foto: Freek van den Bergh / NLsportraad