NLsportraad opent discussie over toekomst sport met vier scenario's

Nederlandse Sportraad presenteert Disccussienota 'Het speelveld van de sport'

Met de vandaag gepresenteerde discussienota ‘Het speelveld van de sport’ zet de Nederlandse Sportraad een volgende stap in het advies over de toekomstige organisatie en financiering van de sport. In dit rapport schetst de NLsportraad vier mogelijke beleidsscenario’s om zo de sportbranche en de overheid te laten denken en discussiëren over hun rollen, taken en mogelijk nieuw beleid. De raad wil die discussie laten plaatsvinden tijdens een aantal (online) bijeenkomsten deze zomer.

Na de eerste stappen met het Brancherapport Sport en een kwalitatieve analyse van de sport is de laatste horde in het adviestraject over de toekomst van de sport bijna genomen. In het najaar komt de NLsportraad met het definitieve advies over de organisatie en financiering van de sport. In april van dit jaar consulteerde de raad de betrokkenen in de georganiseerde sport al om kritisch mee te kijken naar de gemaakte kwalitatieve analyse. Die inzichten over de sterktes en zwaktes van de georganiseerde sport die daarbij naar boven kwamen heeft de raad meegenomen bij de formulering van de discussienota.

Werkelijkheid, waarschijnlijkheid en wenselijkheid

Deze nota is opgebouwd uit drie onderdelen: werkelijkheid, waarschijnlijkheid en wenselijkheid. Onder het deel ‘werkelijkheid’ worden nog eens de sterke en zwakke kanten van de sport uiteengezet. Daarbij wordt aangegeven dat de "rol van overheden diffuus is" en dat "niet is vastgelegd welke publieke taken en verantwoordelijkheden voor de sportbranche gelden".

Bij het deel 'waarschijnlijkheid' worden de kansen en bedreigen die op de sport af komen opgesomd. De NLsportraad geeft daarbij aan dat het "twijfels heeft of de sportbranche – overall – voldoende klaar is voor de kansen en bedreigingen die op de branche afkomen. (…) De kansen die er zijn, worden nog niet voldoende aangegrepen". De NLsportraad constateert dat de overheid tot nog toe onvoldoende beleid heeft gevoerd om de sportbranche te versterken en samenwerking met andere beleidsterreinen mogelijk te maken. "Doet de overheid dit niet, dan heeft dit gevolgen voor de participatie van kwetsbare groepen, het aanleren van een actieve leefstijl door de jeugd of bijvoorbeeld het ziekteverzuim en de arbeidsproductiviteit van de volwassen bevolking."

In het hoofdstuk 'wenselijkheid' heeft de NLsportraad vier beleidsscenario’s gedefinieerd voor de organisatie en financiering van de sport. In die vier scenario’s wordt op verschillende manieren antwoord gegeven op de vraag of sportbeleid gericht moet zijn op sport als doel of als middel en of sport nu een private of een publieke verantwoordelijkheid is.

Vier beleidsscenario's

In de vier visies op de toekomst zijn de antwoorden op die vragen scherp neergezet, om zo ook discussie uit te lokken. Zo wordt in het scenario 'Sport als basisvoorziening' sport als doel op zich omschreven "gewoon omdat mensen ervan genieten" en heeft de overheid de taak basisvoorzieningen voor sporters te organiseren.

In 'Sport als panacee' heeft de raad een scenario geschetst waarin de overheid kansen ziet om diverse maatschappelijke vraagstukken met behulp van sport op te lossen. Sport wordt hierbij op verschillende beleidsterreinen ingezet en ook op die manier georganiseerd en gefinancierd: via de basisinfrastructuur voor sport maar ook via de kaders en stelsels van volksgezondheid, welzijn, onderwijs, kinderopvang, zorg, werkgevers.

In het scenario 'Sport als vrije markt' is sport een vorm van vrijetijdsbesteding en entertainment. In de vrije markt is sport georganiseerd en gefinancierd volgens het principe van vraag en aanbod. De markt innoveert en creëert nieuw, aantrekkelijk aanbod. De overheid heeft geen bemoeienis met sport.

Bij het vierde scenario ‘Sport als maatschappelijk ondernemen’ organiseren sociale ondernemers, ondernemende sportverenigingen en maatschappelijke organisaties sport- en beweegaanbod waarmee winst wordt gemaakt, maar waarmee ook andere maatschappelijke doelen zijn gediend. Andere aanbieders komen op de markt, zoals fysiotherapeuten en ondernemers in de naschoolse opvang. Werkgevers en verzekeraars kunnen in dit scenario grote financiers worden van sport- en beweegaanbod om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen. De overheid staat in dit scenario op afstand: het creëert randvoorwaarden via regelgeving en fiscale maatregelen.

Op weg naar het advies

Met deze geschetste scenario’s in de hand wil de NLsportraad de disccussie aangaan met experts en betrokkenen in de sport. Na die discussieronde zal de NLsportraad zich bezinnen op welke elementen uit de vier visies nodig zijn voor een toekomstbestendige organisatie en financiering van de sport. Dat zal concreet vorm krijgen in een voorkeurskeursscenario, waar alle partners van het Nationaal Sportakkoord om hadden gevraagd in de adviesvraag.

De NLsportraad organiseert op 26 augustus en 2 september twee interactieve webinars over de mogelijke beleidsscenario’s. Ga voor meer info en aanmelden naar: www.nederlandse-sportraad.nl.