De belangrijkste sportmoties uit de Tweede Kamer

Overzicht van voorstellen uit het wetgevingsoverleg (WGO) sport & bewegen: van matchfixing tot zwemdiploma's

Op 2 december werd in de Tweede Kamer de sportbegroting besproken in het wetgevingsoverleg (WGO) sport & bewegen. In dit overleg met staatsecretaris Paul Blokhuis (VWS) ging het uiteraard over de gevolgen van de coronacrisis voor de sportsector, de effecten van lokale sportakkoorden en het toekomstperspectief voor sport. De aanwezige Kamerleden van VVD, D66, PVV, CDA, SP, GroenLinks en Fractie Den Haan brachten zelf ook nog verschillende andere onderwerpen in.

Over de moties met onderwerpen als matchfixing en zwemdiploma’s werd deze week in de Kamer gestemd. In dit overzicht staan de belangrijkste aangenomen voorstellen.

Strafbaarstelling matchfixing

D66-Kamerlid Jeanet van der Laan had eerder na een rondetafelgesprek met experts al aangekondigd dat ze haar graag haar tanden in het complexe onderwerp matchfixing zet. Het onvermogen matchfixing aan te pakken geeft haar een “onbehagelijk gevoel”, zei in dit interview. "We weten allemaal dat het bestaat, maar het lukt ons niet om dat patroon te doorbreken." Met haar motie doet ze daar nu een poging toe. Van der Laan verzoekt daarin samen met Mirjam Bikker (ChristenUnie) de regering een wetsvoorstel voor te bereiden om manipulatie van sportwedstrijden strafbaar te stellen. Ze vragen bovendien ervaringen uit het buitenland daarbij te betrekken en samen met NOC*NSF te kijken naar een meldplicht bij verdachte wedstrijden als onderdeel van het tuchtrecht van sportbonden. Deze motie werd door de voltallige Tweede Kamer aangenomen.

Gelijke vergoeding in topsport

Met een andere motie wil Van der Laan nog een heikel punt doorbreken: ongelijke betaling tussen mannen en vrouwen in de topsport. In een ander begrotingsoverleg van het ministerie van OCW op het onderdeel emancipatie vroeg ze de regering in kaart bij welke sportbonden de vergoedingen aan topsporters die indirect via rijkswege worden betaald verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen. In de motie vraagt Van der Laan verder dat in overleg met NOC*NSF eventuele verschillen gelijk worden getrokken. Dit voorstel werd ingediend met steun van Lucile Werner (CDA), Lisa Westerveld (GroenLinks), Nilüfer Gündoğan (Volt) en Sylvana Simons (Bij1) en werd met 138 stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Doorgaan grote sportevenementen

Rudmer Heerema (VVD) sprak in het WGO zijn zorg uit over de topsportevementen die in het eerste kwartaal van 2022 in Nederland worden georganiseerd, zoals het WK volleybal. Gezien de beperkende maatregelen die overheid moet nemen een onzekerheidsfactor hebben, verzocht hij de regering "om alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de geplande grote sportevenementen doorgang kunnen vinden, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er garantstelling vanuit het evenementenfonds beschikbaar is, en dit tijdig duidelijk te maken aan de organisatoren, zodat zij kunnen beginnen met de voorbereidingen en de organisatie". Deze motie werd met 139 stemmen aangenomen.

Investeringsfonds grote sportaccommodaties

Heerema (VVD) deed in het WGO voorstel voor een investeringsfonds rond grote sportaccommodaties, zoals Thialf, het Pieter van den Hoogenband zwemstadion, de Arnhemhal op Papendal. Heerema constateert dat is gebleken dat deze en toekomstige sportevenementenhallen moeilijk te financieren zijn. In navolging van het succesvolle Waarborgfonds Sport voor de ontwikkeling van sportvelden en gymzalen, doet Heerma een voorstel om de mogelijkheden voor een soortgelijk fonds voor grote sportaccommodaties te verkennen. Private partijen, zoals pensioenfondsen, zouden samen een investeringsfonds kunnen opzetten voor de infrastructuur van grote sportaccommodaties. Deze motie werd met 142 stemmen aangenomen.

Steun voor Thialf deze winter

Voor ijsstadion Thialf zijn de financieringsproblemen al zo acuut dat de kwaliteit van de ijsvloer deze winter niet gegarandeerd kan worden. Inge van Dijk (CDA) riep de regering daarom op de structurele problemen in kaart te brengen en met een plan van aanpak te komen. Deze motie werd verder ondersteund door de Kamerleden Heerema (VVD), Van der Laan (D66), Bikker (ChristenUnie), Kuijken (PvdA) en Van Nispen (SP) en werd deze week met 147 stemmen aangenomen. De verschillende partijen hadden staatsecretaris Blokhuis verzocht 1 miljoen euro vrij te maken om Thialf door de winter te helpen. Deze week werd duidelijk dat het kabinet de ijstempel in Heerenveen waarschijnlijk niet rechtstreeks mag steunen omdat dat die overheidssteun in strijd met Europese regels zou zijn. Blokhuis onderzoekt nog alternatieve steunmogelijkheden.

Onderhoud sportaccommodaties

Een andere motie van Inge van Dijk (CDA) was gericht op het onderhoud van kleinere sportaccommodaties. Zij stelde dat gemeenten worstelen met de financiën voor het onderhouden van zwembaden en sporthallen. Omdat integraal inzicht over achterstallig onderhoud ontbreekt verzocht zij de regering de bestaande rapportages zoals Sportaccommodaties in Nederland uit te breiden met stand van onderhoud van deze locaties. Deze motie werd door de voltallige Tweede Kamer aangenomen.

Aanpak spreekkoren

Veilig sportklimaat kwam op meerder vlakken voorbij in de moties. Zo diende Jeanet van der Laan (D66) een motie in om anti-LHBTBIQ+spreekkoren in voetbalstadions aan te pakken. Zij verzocht de regering om heldere afspraken te maken met voetbalclubs, bonden, veiligheidsdriehoek, supportersverenigingen en belangenorganisaties voor lhbtiq+-acceptatie over de aanpak van spreekkoren. Haar voorstel om samen deze partijen af te spreken dat bij spreekkoren de wedstrijden worden stilgelegd werd met 145 stemmen aangenomen in de Tweede Kamer.

Overige aangenomen moties

  • Van Nispen(SP), Westerveld (GroenLinks) en Van der laan (D66) vroegen de regering met voorstellen te komen om de verstrekking van sporthulpmiddelen voor mensen met een beperking te vergemakkelijken met als doel een ruimhartiger verstrekking.
  • Maijer (PVV) verzochten de regering de wachtlijsten voor het Zwem-ABC in kaart te brengen en aanbevelingen te doen hoe deze terug te dringen.
  • Heerema (VVD) en van Nispen (SP) verzochten de regering in gesprek te gaan met de zwembranche over de mogelijkheden te komen tot één nationaal zwemdiploma met standaarden voor kwaliteit, veiligheid en toezicht.
  • Van Dijk (CDA) verzocht de regering met een concreet voorstel te komen hoe vrijwilligers in de sport ontzorgd kunnen worden door de inzet van professionals en het organiseren van actieve verbindingen met professionele sportbedrijven.
  • Liliane den Haan (Fractie Den Haan) verzocht de regering er bij gemeenten op aan te dringen om sport- en beweegbeleid op te nemen in de woonleefvisies.
  • Den Haan (Fractie Den Haan) verzochten de regering om gemeenten aan te sporen om beweegtuinen voor ouderen te plaatsen in wijken waar veel ouderen wonen.
  • Van Nispen (SP) en Lucille Werner (CDA) verzochten de regering zich in te zetten voor toegankelijke speeltuinen door te bezien in hoeverre de rijksoverheid hierin ondersteunend kan zijn aan de doelstellingen. Maijer (PVV) deed in een aparte motie eenzelfde verzoek waarin ze vraagt bij gemeenten aan te dringen het toegankelijk maken speeltuinen voor kinderen met een handicap.