"Sport en bewegen kan een oplossing vormen voor de uitdagingen van gemeenten"

Marc van den Tweel (NOC*NSF) over hoe Sportcampagne NL het belang van sport en bewegen bij de Gemeenteraadsverkiezingen op de kaart zet

Investeren in sport en bewegen is investeren in een gezonde en energieke gemeente. Dit is de centrale boodschap waarmee het Sportcampagneteam NL de kracht van sport de afgelopen maanden in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 heeft laten zien. Het Sportcampagneteam NL is een landelijke samenwerking van NOC*NSF, de sportbonden, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Sportkracht12, Vereniging Sport en Gemeenten en met medewerking van het Kenniscentrum Sport en Bewegen en het Mulier Instituut.

De daadwerkelijke campagne van de gemeenteraadsverkiezingen gebeurde op lokaal niveau. Door vrijwilligers, bestuurders en ondernemers (van de vereniging tot de sportschoolhouder en de bootcampinstructeur) in de sport. Tijdens de Sportcampagne leverden lokale campagneteams input voor de verkiezingsprogramma’s en organiseerden zij in aanloop naar de verkiezingen een werkbezoek of sportdebat in hun gemeente. Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF: "De gemeenteraadsverkiezingen zijn een belangrijk moment voor de sport- en beweegsector. De keuzes van het nieuwe gemeentebestuur hebben namelijk invloed op het lokale sport- en beweegbeleid voor de komende vier jaar. En dus op de 24.000 lokale sportverenigingen, 12.000 ondernemende sportaanbieders en 1,5 miljoen vrijwilligers in de sport. Als sector willen we graag laten zien dat sport en bewegen bijdragen aan de oplossing van uitdagingen die gemeenten hebben. Integraal, door alle domeinen van gemeentelijk beleid heen."

Sport en bewegen voor iedereen

"De coronapandemie heeft ons duidelijk gemaakt dat een fitte en weerbare bevolking geen luxe is", vervolgt Van den Tweel. "50 procent van de Nederlanders heeft overgewicht en 51 procent voldoet niet aan de beweegrichtlijn van 2,5 uur matig intensief bewegen per week. Om de uitdagingen voor de komende decennia aan te kunnen, hebben we de komende jaren een fitte beroepsbevolking nodig. Sport en bewegen zijn onmiskenbaar belangrijk om daaraan te werken. Zorgen dat iedereen kan sporten en bewegen is dan belangrijk."

In de Sportcampagne heeft zich dat vertaald in een oproep aan gemeenten om te investeren in de professionalisering van de sport- en beweegsector en in een toeleiding vanuit en samenwerking met onderwijs, kinderopvang, welzijn en zorg. Door goede samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, kinderopvang, welzijn en de zorgsector moet de drempel om te gaan sporten en bewegen verdwijnen. Alleen dan wordt sporten en bewegen toegankelijk, plezierig en veilig voor kinderen, jeugd en mensen met een gezondheid- of sociale achterstand.

"Sport en bewegen zijn geen kostenpost, maar een investering in een sterke en vitale maatschappij"

Marc van den Tweel - Directeur NOC*NSF

Gemeenten staan de komende jaren voor keuzes op het gebied van woningmarkt, energietransitie en infrastructuur. Naast het sociaal domein levert investeren in sport in bewegen een belangrijke bijdrage aan het ruimtelijk domein. Van den Tweel: "Sport en bewegen meenemen in ruimtelijke inrichting zorgt voor een omgeving die uitnodigt om te bewegen. Het zorgt niet alleen voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar stimuleert ook de gezondheid van de inwoners."

Duurzame en inclusieve sportaccommodaties

Het Sportcampagneteam NL heeft gemeenten daarom uitgenodigd om te investeren in duurzame en inclusieve sportaccommodaties en sportaanbieders professioneel te ondersteunen in hun verduurzamingsambities. Investeren in duurzame sportaccommodaties zorgt wat hen betreft zowel voor betere en modernere gebouwen als verduurzaming van de gemeente. Als de gemeente hier een faciliterende rol in speelt, zowel qua financiering als qua samenwerking met bouwers, beheerders en sportaanbieders, kan verduurzaming versnellen. Investeren in een inclusieve openbare ruimte zorgt voor beter toegankelijke speeltuinen of hardlooproutes voor slechtzienden.

Sterke regionale economie

De juiste profilering van een gemeente is belangrijk, hetzelfde geldt voor een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat en een sterke regionale economie. Investeren in sport en bewegen kan hierbij helpen. Bijvoorbeeld door het faciliteren van sportevenementen, door in te zetten op sterke teamcompetities of de juiste omgeving voor talenten. Van den Tweel: "Sport zorgt niet alleen voor meer bezoekers aan een gemeente, het draagt ook bij aan een vitaal en energiek profiel met een uitstraling waar mensen graag bij willen horen."

In de Sportcampagne is ook duidelijk naar voren gekomen dat sportevenementen, sport- competities en opleidingsprogramma’s van grote waarde kunnen zijn voor het economisch en maatschappelijk profiel van een gemeente. Hiermee sluit de derde pijler de rij van domeinen waarin sport en bewegen een oplossing kan vormen voor de uitdagingen die er spelen op gemeentelijk niveau. "Het is belangrijk dat de sport nu zich laat horen", aldus Van den Tweel. "We hebben laten zien dat we veel winnen met sport en dat de kracht van sport en bewegen kan bijdragen aan een energieke en gezonde gemeente. Sport en bewegen zijn geen kostenpost, maar een investering in een sterke en vitale maatschappij."

Ga voor meer informatie naar: nocnsf.nl/sportcampagne

Dit artikel verscheen in kortere vorm eerder in het magazine Sport en Gemeenten.