Nederlandse Sportraad brengt advies uit over het sportakkoord

19 maart 2018 // Overheid // Door: Frans Oosterwijk
Nederlandse Sportraad brengt advies uit over het sportakkoord
Onder de titel ‘Akkoord met ambitie’ (ondertitel: Startadvies sportakkoord) heeft de Nationale Sportraad vandaag haar advies gepubliceerd over het sportakkoord dat het kabinet als uitvloeisel van het regeerakkoord wil sluiten. Met dit sportakkoord wil het kabinet, in de woorden van het regeerakkoord, ‘de organisatie en financiering van de sport toekomstbestendig maken’. De NL Sportraad adviseert het kabinet nu om een ‘dynamisch’ sportakkoord af te sluiten, waarvan de doelen tijdens de kabinetsperiode kunnen worden geconcretiseerd, waarbij partners zich gaande de rit kunnen aansluiten en relevante thema’s kunnen worden toegevoegd.

Publiek-private partnerships

Het 18 pagina’s tellende advies van de Sportraad vertrekt vanuit de notie dat er haast geen ander thema denkbaar is dat Nederland zo verbindt als sport: sport als ‘belangrijkste bijzaak’ van het leven. ‘Sport verbindt mensen ongeacht hun achtergrond, sport leert onze kinderen gezamenlijke waarden, sport is gezond voor alle leeftijden, sport zorgt voor werkgelegenheid en economisch rendement, sport inspireert en sport maakt het land trots. ‘Die maatschappelijke betekenis van sport en bewegen wordt volgens de Sportraad in publieke en politieke discussies inmiddels breeduit beleden, maar nog steeds niet volledig benut. En dat moet zowel kern als doel zijn van het toekomstige sportakkoord! Dat akkoord ‘zet een proces in gang om partnerships te smeden tussen sportsector, overheden en bedrijven en op zowel landelijk als regionaal afspraken te maken om de waarde van sport voor de samenleving te vergroten.’

Die samenwerking tussen sportsector, overheden, bedrijfsleven - maar ook bijvoorbeeld kennisinstellingen en organisaties in onderwijs, zorg, welzijn - kan alleen slagen als de rijksoverheid daarin een leidende rol neemt, meent de Sportraad. Echter, een van de redenen waarom de waarde van sport onderbenut blijft, is dat overheden en andere organisaties geen slagkracht kunnen ontlenen aan helder omschreven doelen en verantwoordelijkheden. ‘In tegenstelling tot vele andere sectoren kent sport geen wettelijk kader. Het sportakkoord kan een opmaat zijn om de (publieke) taken op het gebied van sport en bewegen te borgen, bijvoorbeeld in de Wet publieke gezondheid of de Wet maatschappelijke ontwikkeling.’

Het advies van de Sportraad richting de overheid, c.q. de minister van Medische Zorg en Sport, luidt dan ook: 

 • de minister van Medische Zorg en Sport (verder: de minister) sluit namens het kabinet een breed sportakkoord met relevante partners om de waarde van sport voor de samenleving verder te versterken;
 • de minister neemt na verloop van tijd het initiatief om de effectiviteit van het sportakkoord te evalueren;
 • de minister gebruikt het sportakkoord om te verkennen of wettelijke borging van sport gewenst is.

Begin bij de basis

Om sport beter te benutten als verbindende factor in onze maatschappij is het, vervolgt de Sportraad, essentieel om aan de basis te beginnen: bij de jeugd. ‘Voor de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen, valide of met een beperking, zijn sport en bewegen van wezenlijk belang; echter op scholen kunnen sport en bewegen nog veel beter worden ingebed in het onderwijs. Kinderen en jongeren bewegen te weinig, zitten te veel en zijn motorisch minder vaardig dan vroeger.’

De Sportraad beveelt dus aan om sport in alle soorten van onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, meer aandacht te geven. ‘Dit biedt collectieve voordelen op het gebied van gezondheid, integratie, leerprestaties; tegelijkertijd wordt er voor kinderen een betere basis gelegd voor talentontwikkeling en ontstaan meer gelijke kansen op een mogelijke topsportcarrière.’ Ook acht de Sportraad het van belang dat sport (nog) meer onderdeel wordt van het nationale denken en doen. Daarbij is een belangrijke rol voor de lokale overheden weggelegd. ‘De basis van sport en bewegen voor de jeugd wordt gelegd door de kinderopvang, op scholen en bij sportverenigingen. Gemeenten spelen een belangrijke rol omdat zij kinderopvangcentra, scholen en sportclubs met elkaar kunnen verbinden. 
Daarmee ontstaat een beter sport- en beweegaanbod voor kinderen en jongeren.’ Voor verdere uitwerking van deze mogelijkheden verwijst de Raad naar het advies over sport, bewegen en onderwijs dat ze samen met de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving zal uitbrengen in de zomer van 2018.

Concreet is het advies van de Raad:

 • de minister neemt sport, bewegen en onderwijs als thema op in het sportakkoord en maakt hierover principeafspraken met gemeenten, het onderwijs, de kinderopvang en de sportsector.

Maak samenwerking tussen ministeries structureel

Studie van het sportlandschap heeft de Sportraad geleerd dat het dossier ‘sport’ zich op meerdere ministeries bevindt, niet alleen bij VWS. ‘Ieder departement heeft raakvlakken met of belangen bij sport.’ Alleen laat de samenwerking tussen de minísteries te wensen over. ‘Een gezamenlijke inbreng van alle ministeries in het sportakkoord leidt tot een hoger rendement van maatregelen en subsidies. Hiervoor is een meer structurele vorm van samenwerking tussen departementen nodig, bij voorkeur op portefeuilleniveau.’

De Raad adviseert dan ook:

 • de minister vraagt zijn collega-ministers welke onderwerpen zij, vanuit hun eigen departement bezien, in het sportakkoord opgenomen willen hebben; ook vraagt hij zijn collega’s hulp om de organisatie en financiering voor sport te borgen en te versterken;
 • de minister realiseert daarmee de rijks-brede inbreng van een door alle departementen gedragen sportakkoord;
 • de minister stemt bij de uitvoering van het sportakkoord af met de departementen op portefeuilleniveau: bijvoorbeeld rond sport en infrastructuur, sport en internationaal, sport en vitaliteit en sport en financiën.

Betrek bedrijfsleven bij financiering

De sport, stelt de Sportraad, is een ‘hybride sector die wordt georganiseerd en gefinancierd door zowel burgers, overheden als bedrijfsleven. Steeds meer sportbonden geven aan dat zij en hun achterban tegen de grenzen aanlopen. De verenigingsinfrastructuur staat onder druk: zowel de organisatie als de financiering.’ Mede vanwege die zorgwekkende signalen bepleit de Sportraad een nadrukkelijker rol van het bedrijfsleven bij de organisatie en financiering van de sport. ‘Bedrijven investeren in zowel breedtesport als in topsport en sportevenementen, maar dit kent vaak een grillig verloop.’ Het sportakkoord biedt mogelijkheden om de rol van het bedrijfsleven ‘te versterken en de betrokkenheid te vergroten’ en de Sportraad adviseert dan ook:

 • de minister maakt in het sportakkoord rechtstreekse afspraken met het bedrijfsleven over een structurele rol in de sport;
 • de minister beziet daarbij welke onderwerpen zich bij uitstek lenen voor financiering door het bedrijfsleven, waaronder talentontwikkeling, topsport en sportevenementen.

Versterk de sportsector

Om de impact van de sport te behouden en de raakvlakken met andere terreinen te versterken, is een sterke branche nodig, poneert de Sportraad. ‘Algemeen wordt onderkend dat de basisinfrastructuur van sportbonden en sportverenigingen versterking nodig heeft.’ De Raad adviseert de minister om de sportsector te stimuleren zélf met goede en vernieuwende meerjarige plannen en de meest kansrijke voorstellen te ‘belonen’ met financiering. ‘Zo komt het geld terecht waar het voor bedoeld is: in het hart van de sport.’ De Raad tekent hierbij aan dat ze geen voorstander is van een evenredige verdeling van het budget over de vele organisaties in de sport. ‘Dit leidt tot versnippering van het budget en marginalisering van de impact.’

Concreet is het advies:

 • de minister roept de sportsector op om met meerjarige, vernieuwende plannen te komen ter versterking van de sportsector;
 • de minister kent budget toe aan de beste voorstellen. Cofinanciering en samenwerking met andere partijen maken deel uit van deze voorstellen.

Zet een stip op de horizon

Met de hierboven aangegeven adviezen, meent de Sportraad, wordt ‘de basis gelegd voor de volgende stap: een gezamenlijke stip op de horizon, gedragen door sporters en niet-sporters.’ Daarmee doelt de Raad op de organisatie ‘van een groot multi- of megasportevenement’ (de term Olympische Spelen wordt vermeden). ‘Zo’n stip geeft richting aan het sportbeleid voor de komende jaren en aan de samenwerking tussen ministeries, andere overheden, de sportsector en het bedrijfsleven.’ Private financiering en facilitering door overheden en samenleving (oftewel ‘Dutch approach’) moet daarbij het uitgangspunt zijn.

De Raad benadrukt dat de weg naar de stip belangrijker is dan de stip zelf. ‘De maatschappij kan in de volle breedte profiteren van het streven naar een gezamenlijke ambitie: van inspirerende sportsuccessen, aansprekende topsportevenementen op basis van een toekomstbestendige sportinfrastructuur tot een vitale, betrokken bevolking en een bloeiende economie.’

Vandaar het advies:

 • de minister benoemt een multi- of megasportevenement als stip op de horizon, met de ‘Dutch approach’ als uitgangswaarde.

Het volledige advies Nederlandse Sportraad over het sportakkoord is hier te downloaden.


Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image
 • Nog geen reacties aanwezig.

Laatste nieuws

19 september 2018
Pijl
In het hele land zijn initiatieven om ouderen meer aan ...
19 september 2018 // Overheid
18 september 2018
Ode aan de Sportvereniging door Pieter Winsemius:
Pijl
In het vakblad Sport & Strategie (editie 3-2018) laten we een klaroenstoot klinken en...
18 september 2018 // Bonden
17 september 2018
Healthy Football League laat fans strijden om titel 'Gezondste club van Europa'
Pijl
De UEFA maakte afgelopen week bekend te denken over een ...
17 september 2018 // Voetbal

Partnernieuws

Accres Accres maakt sportaccommodaties gemeente Apeldoorn duurzamer
Agterberg Vacature: Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport bij Agterberg B.V.
Veiligesportvloer.nl De sportieve robot van Ace: een ‘schone’ investering in dubbel opzicht
Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij: KNSB, Gemeente Dordrecht en Instituut Spo...
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Improve Your Business English Droombaan in het buitenland?