ĎTransitie van toekomstvisie naar praktijkí

7 december 2017 // Opinie // Door: Carlijn Mol
ĎTransitie van toekomstvisie naar praktijkí
NLsport vertegenwoordigt de belangen van de gehele georganiseerde sport, niet alleen van NOC*NSF of een specifieke bond, maakt zich hard voor een duurzame transitie in de sport en beoogt een cultuurverandering in de georganiseerde sport op gang te brengen. Door ons anders te organiseren willen we de sport voor iedereen toegankelijk maken en houden. Als transitieteam zetten we ons in voor meer sportgeluk, nu maar vooral richting de toekomst. 

We houden kantoor op Papendal, maar ook in DeWeerelt in Papendorp in Utrecht waar sinds kort vijf bonden gehuisvest zijn en bij andere sportbonden zoals de KNVB in Zeist. We werken namens NOC*NSF en alle bonden; om ons als zodanig te positioneren, hebben we sinds kort onze eigen e-mailextensie: @nlsport.org. Zo kan NLsport echt als de buitenboordmotor functioneren die het beoogt te zijn en een zelfstandige koers varen binnen het geheel van de georganiseerde sport. Maar de kracht van de transitie in de sport zit vooral in de onderlinge verbinding.

Transitie

Kern van de transitie is het versterken en verrijken van de prachtige sportinfrastructuur die Nederland rijk is. Bonden en NOC*NSF hebben dit betiteld als cultureel erfgoed; een infrastructuur om trots op te zijn. Om dat te behouden moeten we wel actie ondernemen. Als we doorgaan op de oude manier, hebben we er geen vertrouwen in dat we de sporter in de toekomst kunnen blijven bedienen zoals we dat tot nu toe hebben gedaan. Dat heeft te maken met de veranderende wereld en de veranderende wens van de sporter. We komen steeds meer in een on demand cultuur terecht waarin we zelf bepalen wanneer, waar en met wie we sporten. De veranderende wens van de sporter betekent ook dat de verdienmodellen waarmee de sport van oudsher werkt, onder de loep genomen moeten worden. De lange termijn commitment van sporters aan bonden en verenigingen staat onder druk. Een lidmaatschapscontributie voor een heel jaar is minder vanzelfsprekend. Dat kun je positief of negatief benaderen, maar je kunt ook zeggen: hoe kunnen wij, met alle kennis en ervaring die we hebben, de georganiseerde sport zo toegankelijk mogelijk maken voor de sporter anno 2017? 

Als we doorgaan op de oude manier, hebben we er geen vertrouwen in dat we de sporter in de toekomst kunnen blijven bedienen zoals we dat tot nu toe hebben gedaan

Dat is de kern: zijn wij in staat om de sporter nu en de toekomst te bedienen of blijven we doen wat we altijd al deden: sport aanbieden op de klassieke manier? Dat is heel waardevol en komt tegemoet aan een grote groep sporters, maar het is niet meer de enige manier waarop mensen willen sporten. Bonden en NOC*NSF zien het onder andere als hun taak om Šlle mensen toegang te geven tot sport. Dat betekent dat we de diversiteit aan sporters anno 2017 als uitgangspunt nemen en we ons moeten aanpassen in het sportaanbod en in de relaties die we aangaan met sporters. Is lidmaatschap altijd de basis van die relatie of kan dat ook op een andere manier? 

Vervolgens is een terechte vraag of bonden en NOC*NSF die transitie kunnen realiseren, terwijl ze zelf onderdeel zijn van het systeem en de cultuur binnen de sport. Er zijn voorbeelden te noemen waar ledenorganisaties van binnenuit een transitie hebben ondergaan. Wij zijn echter van mening dat daar een apart team voor nodig is, dat als enige belang heeft om de Nederlandse sportstructuur toekomstbestendig te maken. Dat is het doel en de achtergrond van het transitieteam en daartoe hebben we een programma opgesteld, met drie primaire focuspunten en zes wapenfeiten c.q. projecten.

Focuspunten

Eerste focuspunt is het versterken en verrijken van de Nederlandse sportinfrastructuur. Stilstand is achteruitgang, dus moet de georganiseerde sport zich bewust zijn hoe de wereld anno 2017 in elkaar steekt en hoe ze met die kennis haar infrastructuur kan verstevigen. Dan gaat het om de rol van de vereniging, de waarde die een bond kan toevoegen, maar bijvoorbeeld ook om duurzame financiering. Op dit moment worden bonden en verenigingen, naast subsidies, vooral gefinancierd uit contributies. Maar misschien zijn er ook andere manieren waarop we geld uit de markt kunnen halen of relaties kunnen aangaan met sporters, zonder dat daar meteen een vast lidmaatschap aan vastzit. Het gaat om de waarde die je toevoegt, in de vorm van kennis, aanbod, faciliteiten, trainers etc. Niet of je een persoon meteen kunt toevoegen aan je ledenbestand.


Hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar, zodat je als tennisser gebruik kunt maken van een tennisbaan om met vrienden een uurtje te tennissen zonder lid te hoeven zijn van een vereniging? 

Tweede focuspunt is het streven om sporters zorgeloos en naadloos toegang te geven tot sport. Hoe kun je een laagdrempelig aanbod bieden, waarbij een sporter zich niet eerst hoeft in te schrijven, lid te worden en drie bardiensten moet draaien, om één keer per week op dinsdagavond te mogen trainen en op zondagochtend om 9 uur een wedstrijd te spelen. Dat zijn heel wat drempels! Waarom bepalen bonden en verenigingen de manier waarop iemand kan sporten? Je moet het omdraaien: je aanbod plooien naar de vraag van de sporter. Hoe kunnen verenigingen er voor zorgen dat voetbaltrainingen zo worden georganiseerd dat een speler op de dag zelf kan besluiten daar aan deel te nemen? Of kan deelnemen aan een competitie van 6 in plaats van 22 wedstrijden. Of dat je als tennisser gebruik kunt maken van een tennisbaan om met vrienden een uurtje te tennissen zonder lid te hoeven zijn van een vereniging? Hoe breng je kortom vraag en aanbod bij elkaar? Het liefst ook nog via een laagdrempelige zoek & boek-functie: ik wil graag golfen, waar kan ik dat hier in de buurt het beste doen, wat zijn de kosten, hoe laat kan ik starten en zijn  er andere golfers bij wie ik kan aansluiten?

Waarom bepalen bonden en verenigingen de manier waarop iemand kan sporten? Je moet het omdraaien: je aanbod plooien naar de vraag van de sporter

Het derde focuspunt betreft de maatschappelijke impact van sport. Als georganiseerde sport zijn we ervan overtuigd dat sport een enorme maatschappelijke impact heeft. Die impact willen we beter inzichtelijk maken en benutten. Samen met het Mulier Instituut doen we bijvoorbeeld onderzoek naar de relatie tussen sporten en geluk. Is het hard te maken dat sport bijdraagt aan geluk? We zijn aan het verkennen of het wel mogelijk is om echt antwoord te krijgen op die vraag. Geluk is afhankelijk van zoveel andere factoren, zoals inkomen, je sociale leven etc. Het is best ingewikkeld er daar uit te  filteren welke sportfactoren invloed hebben op iemands geluksgevoel en welbevinden. Op ons verzoek heeft het Mulier Instituut, met financiŽle steun van het ministerie van VWS, een verkenning uitgevoerd naar de relatie tussen sport en geluk. Inmiddels is het vervolgonderzoek gestart. We verwachten komende zomer met de resultaten van een vervolgonderzoek te komen.   

Wapenfeiten

Bij elk focuspunt horen wapenfeiten. Onderdeel van het eerste focuspunt, versterken en verrijken, is het wapenfeit shared services. Dat gaat om het ontzorgen van bonden door een gezamenlijke bedrijfsvoering te organiseren, waardoor bonden zich meer kunnen focussen op hun primaire sporttaken. We hebben inmiddels een aanbod ontwikkeld voor HR, op het gebied van salarisadministratie en P&O dienstverlening, en we zijn bezig om de inkoop samen te regelen. Dat zijn zaken die nu bijna elke bond voor zich doet, maar die ze veel beter samen kunnen doen. 


NLsport houdt onder meer kantoor in DeWeerelt in Papendorp in Utrecht waar ook vijf bonden gehuisvest zijn.

Lobby, zorgen dat sport op de politieke agenda komt en daar alert en proactief in handelen, is het tweede wapenfeit. Daar hoort ook bij dat de boodschap richting Den Haag en regionale overheden, bijvoorbeeld in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018, onderling beter afstemmen zodat die boodschap helder en eenduidig is. In het recente regeerakkoord is extra geld uitgetrokken voor ondersteuning van de georganiseerde sport. Dat is het gevolg van een succesvolle lobby via NOC*NSF. Zo is lobby ook een belangrijk instrument om de sportinfrastructuur te verrijken.

Derde wapenfeit is Sportify. We kijken tegenwoordig naar tv-series, luisteren naar muziek wanneer, waar, hoe lang en met wie we willen. Waarom kan dat nog niet op sportgebied? Dat is de achtergrond van Sportify: on demand sportaanbod en je sportaanbod maximaal aansluiten bij de wens van de sporter. De sportmarkt staat niet stil. Er zijn op dit moment al concepten en bedrijven die daar op inspringen. Op het gebied van yoga, fitness en bootcamp heb je al zoek & boek apps, waarbij je heel eenvoudig kunt deelnemen: ik wil over een uur een bootcamp bijwonen, wat is de dichtstbijzijnde locatie, wat zijn de kosten en hoe kan ik inschrijven? Je schrijft je in en gaat erheen. Dat willen we ook realiseren voor de georganiseerde sport: het laagdrempelig zoeken en boeken van bijvoorbeeld een voetbaltraining, golfles of fietsclinic.

We werken in 2018 aan de ontwikkeling van een innovation community, bestaande uit medewerkers van bonden en NOC*NSF

De KNVB heeft al zoín concept ontwikkeld. De bond heeft geconstateerd dat een bepaalde doelgroep met voetbal stopt, omdat het traditionele aanbod, die 22 wedstrijden en op dinsdagavond trainen, niet meer past bij hun leefstijl. Voor die groep hebben ze iets anders bedacht: Play Kicks. Een concept dat het mogelijk maakt om op een flexibele manier te voetballen. Via de site kan je inschrijven voor een training en betaal je per training of via een strippenkaart. Kicks zorgt voor goede faciliteiten. Daarnaast wordt er nu ook gepilot met een 6x6 competitie; 6 speelavonden waar teams bestaande uit 6 spelers het tegen elkaar opnemen Met dit initiatief probeert de KNVB de factoren waarom mensen niet meer deelnemen aan het reguliere aanbod, weg te nemen en aanbod te ontwikkelen dat wel aansluit bij die doelgroep.
De naam Sportify doet natuurlijk denken aan het bekende on demand muziekplatform. Wij gebruiken Sportify alleen als werknaam, om het project intern te duiden en op poten te zetten. In deze fase van ontwikkeling kiezen voor de rol van innovation accelerator om bestaande concepten en distributiekanalen te versterken, versnellen en verspreiden. Mochten we ooit rechtstreeks met de gebruiker in contact komen, zullen we kritisch naar de naam kijken en hier zo nodig actie op ondernemen.

Play Kicks: een concept van de KNVB dat het mogelijk maakt om op een flexibele manier te voetballen.

Het vierde wapenfeit is de Sport Innovation Playground. De achtergrond is de constatering dat innovatiekracht in de georganiseerde sport ontbreekt en er weinig ruimte is voor experiment en creativiteit. Er zijn organisaties waar hier bewust ruimte voor gecreŽerd wordt doordat medewerkers bijvoorbeeld 20% van de tijd van de baas met de benen op tafel brainstormen en nieuwe dingen bedenken. Met Sport Innovation Playground willen we iets soortgelijks realiseren binnen de sport. Daarbij willen we enerzijds kennis van buiten naar binnen halen en letterlijk een speelplein organiseren waar we samen met mensen die bekend zijn met innovatie en technologie aan de slag gaan met innovaties en de toepassing van de nieuwste technologie op sport. Daarnaast willen we ook vanuit de sport zelf kennis, data, vrijwilligers en accommodaties inzetten op een manier die waarde toevoegt voor de sporter en ruimte biedt voor experiment en creativiteit, structureel. Daarom werken we in 2018 aan de ontwikkeling van een innovation community, bestaande uit medewerkers van bonden en NOC*NSF.

Als bonden samenwerken en de commerciŽle krachten bundelen, dan hebben ze het bedrijfsleven meer te bieden dan wanneer elke bond dat individueel doet

Dan is er het Sport Data Platform, waarmee we de sporter en deelnemer aan evenementen beter willen leren kennen en hem daardoor beter kunnen bedienen. Nu is de data van sporters alleen bekend bij elke bond afzonderlijk, daar waar hij of zij is aangesloten. We zoeken naar een manier om al die data bij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden, om zo elke sporter completer en optimaler van dienst te zijn. Bijvoorbeeld door aan te kondigen dat er een bepaald evenement of sportactiviteit georganiseerd wordt, waar hij of zij op grond van het verleden waarschijnlijk wel belangstelling voor heeft. Het privacyvraagstuk en eigenaarschap en zeggenschap van bonden over data maakt ingewikkeld. Het is echter wel een onderwerp waar we mee aan de slag moeten om de sporter beter te kunnen bedienen.

Het zesde wapenfeit is TeamNL. Dat gaat enerzijds om het top-10 focusbeleid, dat gericht is op topprestaties van ons Nederlandse sporters op mondiale evenementen. Anderzijds het gaat om een collectieve, commerciŽle propositie. Als bonden samenwerken en de commerciŽle krachten bundelen, dan hebben ze het bedrijfsleven meer te bieden dan wanneer elke bond dat individueel doet. Derde lijn van TeamNL is de maatschappelijke impact van topsport. Juist die impact willen we als transitieteam veel meer inzichtelijk maken. Wat betekent topsportsucces voor de maatschappij en voor de individuele sporter en fan? Op welke manier kan TeamNL bijdragen aan sportgeluk? Dat geluk zit immers niet alleen in het zelf beoefenen van sport, in zelf fitter worden of winnen, maar ook in het bezoeken van een wedstrijd in een stadion en het waanzinnig gaaf vinden dat je favoriete sportclub scoort of Dafne Schippers een gouden medaille haalt.

Aanjagen

In Nederland hebben we 76 sportbonden. Die zaten tot voor kort deels samen in het Huis van de Sport in Nieuwegein. Dat Huis bestaat niet meer. Vijf bonden zijn bij elkaar gekropen op Papendorp, een ander cluster zit op de Kelvinbaan in Utrecht, weer anderen wonen in bij NOC*NSF op Papendal of bij de KNVB in Zeist, zoals de korfbalbond. Dat lijkt op versnippering, maar heeft juist een versterkend effect op het streven van de bonden om meer faciliteiten en diensten met elkaar te delen. Die bonden zijn namelijk niet toevallig met elkaar in hetzelfde pand gaan zitten. Ze doen dat vanuit de primaire overtuiging dat ze genoeg waarde delen om met elkaar samen te werken. En waarom zouden vervolgens de shared services die ze ontwikkelen, niet ook beschikbaar kunnen zijn voor de bonden die samenwonen op de Kelvinbaan?
Het transitieteam van NLsport is een soort vliegend team, maar wel met een duidelijke rol en focus. We zijn voortdurend onderweg en praten met alle bonden om zoveel mogelijk massa en enthousiasme te bewerkstelligen. 

We willen ervoor waken dat de transitie vertraagt of stilvalt doordat we alles in een collectiviteit van 76 bonden willen doen

De eerste shared service die we hebben gerealiseerd, betreft salarisadministratie en P&O dienstverlening. Dat is niet toevallig. Juist omdat het Huis van de Sport is beŽindigd en bonden zijn uitgevlogen naar nieuwe locaties, is de behoefte aan HR ondersteuning urgent geworden. Vaak  is die urgentie nodig om stappen te kunnen zetten. Als iedereen tevreden is, is er geen noodzaak om samen te werken. Die noodzaak is door de recente ontwikkelingen gecreŽerd en daar zijn wij op ingesprongen. Als de vijf bonden op Papendorp toch opnieuw HR moeten inrichten, P&O dienstverlening moeten inkopen, doe dat dan niet alleen voor jezelf,  maar organiseer het zodanig dat de bonden op de Kelvinbaan er ook gebruik van kunnen maken. Zo proberen we dat te verbreden. De 5 betreffende bonden zijn daar zelf ook voorstander van. Dat zijn stappen die we de laatste jaren met elkaar hebben gemaakt. Het gaat niet alleen om je eigen bond of de bonden waar je direct mee samenwerkt. Het gaat om het collectief van de georganiseerde sport. 

In onze gesprekken met de bonden over shared services zijn we heel concreet: dit is wat we willen en wat jullie van ons kunnen verwachten. Gaan jullie daar in mee? Zo ja, hartstikke gaaf. Zo nee: ook goed, misschien dat je in een later stadium wel kunt aanhaken. Bij alle projecten proberen we zoveel mogelijk mensen van de bonden te betrekken. Onze rol is aanjagen, regie voeren op alle activiteiten rondom NLsport en zorgen dat er voortgang is op de wapenfeiten. We willen ervoor waken is dat de transitie vertraagt of stilvalt doordat we alles in een collectiviteit van 76 bonden willen doen. Daarom is het prima om in een kleinere constellatie de shared services te ontwikkelen en uit te proberen. Om daar in een later stadium andere bonden aan toe te voegen.

  • Carlijn
    Door: Carlijn Mol
    Carlijn Mol (voormalig beleidsmedewerkster Jeu de boules Bond) vormt samen met Frank Berteling (voorheen Basketbalbond) en Nicolien Nicolai (NOC*NSF, actief in transitieteam tot 1 januari 2018) het transitieteam van NLsport


    Pijl

Opiniemakers

George de Jong
4 november 2014
Eigenaar SportMinded
Pijl
George de Jong is oprichter van sportmanagement en consultancybureau SportMinded. Tot vor...
Gerard Dielessen
24 april 2014
Algemeen directeur NOC*NSF
Pijl
Gerard Dielessen is algemeen directeur van NOC*NSF, eerder was hij algemeen directeur bij ...
Nike Boor
6 augustus 2014
Directeur Fonds Gehandicaptensport
Pijl
Nike Boor is directeur van Fonds Gehandicaptensport. Vorige maand werd hij voor zijn 25-ja...

Laatste nieuws

23 juni 2018
Nieuwe vacatures in de sport bij Nevobo, Atletiekunie en Badminton Nederland
Pijl
Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan t...
23 juni 2018 // Bonden
22 juni 2018
Nieuwe EU-werkgroep voor duurzaamheid in de sport
Pijl
Nadat de EU eerder een deskundigenwerkgroep instelde voor de aanpak van matchfixing in voe...
22 juni 2018 // Buitenland
20 juni 2018
Vacature: Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport bij Agterberg B.V.
Pijl
Agterberg BV heeft een vacature als Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport. Lees hieronder meer ...
20 juni 2018 // Ondernemerschap

Partnernieuws

Agterberg Vacature: Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport bij Agterberg B.V.
Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij Nevobo, Atletiekunie en Badminton Nederlan...
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Improve Your Business English Zo overtuig je bij het onderhandelen in het Engels