Lang leve de sportvereniging

6 december 2017 // Bonden // Door: Berend Rubingh
Lang leve de sportvereniging
Back to Basics wil sportverenigingen versterken en helpen om de slag te maken van vereniging 1.0 naar vereniging 3.0

Ja, de sportvereniging heeft het moeilijk. Maar nee, hij houdt niet op te bestaan. Sterker, het is een van de sterkste organisatieverbanden die er is. Anders dan bij veel andere organisaties start een vereniging niet met de vraag, "ik ga een organisatie beginnen en daarvoor heb ik personeel nodig", maar met de vraag, "ik heb een goed idee (overtuiging, ideaal, ambitie) en probeer daar mensen bij te vinden om hier gezamenlijk invulling aan te geven". Daarmee wordt de verenigingsorganisatie idealiter gekarakteriseerd als een organisatie waarbinnen de leden mede eigenaar en intrinsiek gemotiveerd zijn om bij te dragen. Terwijl bij andere organisaties dat vaak extrinsiek is in de vorm van salaris. 

De sportvereniging biedt nog een belangrijk houvast voor cohesie en sociale verbinding in onze samenleving

Naarmate een vereniging langer bestaat en er een toestroom van nieuwe leden plaatsvindt, is de kans groot dat de oorspronkelijke bedoeling om te verenigen en de motivatie van de leden verwatert naar een geheel andere bedoeling en een veelheid van motieven. En omdat die bedoeling niet expliciet nagestreefd wordt, geven nieuwe leden zelf invulling aan de bedoeling van de vereniging. Veel verenigingen en besturen geven gehoor aan die diversiteit van motieven, veren mee met de behoeften van de diverse leden, hetgeen een veel bedrijfsmatiger organisatie in de hand werkt. Een andere beweging gaat echter nadrukkelijk terug naar de basis, naar de oorspronkelijke bedoeling van de vereniging. Waarom verenigen wij ons eigenlijk?

Duurzame sportvereniging

Het is deze laatste beweging die een aantal jaren terug verfilmd werd in een cartoon genaamd 'Back to Basics.  De KNVB en NOC*NSF hebben vervolgens verzocht de Back to Basics-filosofie nader uit te werken richting werkbare ondersteuning aan verenigingen en bovendien verder onderzoek te doen voor meer houvast voor een duurzame sportvereniging. De Back2Basics-beweging is momenteel aardig aan het groeien, zowel qua activiteiten als qua aanhangers. De essentie van de beweging is bij te willen dragen aan de toekomst van de sportvereniging.

Dit weer vanuit de gedachte dat de sportvereniging een van de weinige instituties is die de eeuwwisseling heeft overleefd. Daar waar kerken sluiten, scholen onderdeel worden van grote onderwijsinstellingen, de menselijke maat en het contact verloren gaan in economy of scale-gedachten of in virtuele verbindingen via social media, daar biedt vaak de sportvereniging nog een belangrijk houvast voor cohesie en sociale verbinding in onze samenleving. Het is deze waarde die een belangrijke en wellicht onderschatte rol vervult ten behoeve van een tolerante en vitale samenleving, en aan een samenleving waar iedereen mee kan doen. 

Wat blijkt is dat resultaat vaak van korte duur is. Duurzaamheid ontbreekt

De Back to Basics-beweging wil er daarom aan bijdragen de sportverenigingen te versterken en in hun kracht te zetten. Niet door voor te schrijven hoe dat moet, maar door binnen de vereniging een proces op gang te brengen waardoor de vereniging in staat is zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Zelf oplossingen te vinden, vooral door gebruik te maken van de eigen kracht, namelijk de verenigingsleden en haar achterliggende netwerk. Soms betekent dit dat ze zichzelf opnieuw moet uitvinden om de slag te maken van vereniging 1.0 naar vereniging 3.0. Van een sportvereniging gestoeld op het fundament van de industriėle revolutie naar een organisatie die staat in de huidige netwerkmaatschappij.

Continu proces

De afgelopen jaren is veel geļnvesteerd in ondersteuning. Wat blijkt is dat resultaat vaak van korte duur is. Duurzaamheid ontbreekt. En het blijkt dat we ons niet (of veel te weinig) de vraag stellen: doen we het goed en wat levert die ondersteuning op? Back to Basics wil hier verandering in brengen door een continu proces van leren en ontwikkelen rond het functioneren en ondersteunen van de vereniging tot stand te brengen. Dat gaat langs de vragen: hoe functioneren verenigingen eigenlijk en wat maakt dat het dan goed gaat en als we ze willen helpen in dat functioneren, hoe ondersteunen we ze dan het beste?

Back to Basics doet daartoe drie dingen:
  1. 1. onderzoek naar het functioneren en de ondersteuning van de sportvereniging
  2. 2. realisering van een kwaliteitszorgsysteem ten behoeve van de inzet van verenigingsondersteuners
  3. 3. intervisie, training en scholing voor verenigingsondersteuners en bestuursleden

Ad. 1 Het onderzoek naar het functioneren van de sportvereniging concentreert zich op het identificeren van de aspecten (patronen) die daarop van invloed zijn. 
Het onderzoek naar verenigingsondersteuning concentreert zich op twee aspecten: enerzijds op de professionaliteit en professionele ontwikkeling van verenigingsondersteuning, anderzijds op de vraagarticulatie, ofwel het kunnen identificeren van de juiste hulpvraag door de sportvereniging. 

Ad 2. Ten behoeve van de ondersteuning van sportverenigingen is met support van NOC*NSF en de KNVB een netwerk van sportprofessionals tot stand gekomen. Dit netwerk (dat momenteel uit zo’n 100 professionals bestaat) opereert binnen het kwaliteitszorgsysteem van Back2Basics en wil een optimale match realiseren tussen de vraag van de sportvereniging en de professionele ondersteuning van een verenigingsondersteuner. Hiervoor is een digitaal B2B-platform ingericht waardoor deze match ook eenvoudig en snel te maken is. Op het platform zijn diverse sportprofessionals te vinden met een transparant profiel. Dit profiel is mede tot stand gekomen tijdens een screening waarvan ook een gedragsprofiel onderdeel uitmaakt. De opdrachtgever heeft tijdens en na de opdracht de mogelijkheid feedback te geven op het functioneren van de professional. Als laatste verplicht iedere professional die onderdeel uitmaakt van het B2B-platform, zich voortdurend te scholen en ontwikkelen door intervisie, training en scholing. 

Ad 3. Back2Basics ontwikkelt en organiseert in samenwerking met onderwijsinstituten diverse intervisie en scholingsbijeenkomsten voor de aangesloten professionals, en tevens training en scholing voor verenigingsbestuurders. 

Open netwerk

De Back2Basics-beweging wil vooral een open netwerk zijn, waar diverse organisaties en individuen aan bij kunnen dragen. Wij hebben een ideaal en een ambitie, die is alleen maar te realiseren door vele schouders en de kennis en ervaring van velen, dus door ons te verenigen!

De komende tijd zullen artikelen verschijnen over de Back2Bascis-filosofie, de profielen van procesbegeleiders, de vraagarticulatie bij verenigingen, voorspellende patronen bij goed functionerende sportverenigingen en modellen en instrumenten om het zelf te doen.

Geļnteresseerden verwijzen wij naar:

Laatste nieuws

23 juni 2018
Nieuwe vacatures in de sport bij Nevobo, Atletiekunie en Badminton Nederland
Pijl
Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan t...
23 juni 2018 // Bonden
22 juni 2018
Nieuwe EU-werkgroep voor duurzaamheid in de sport
Pijl
Nadat de EU eerder een deskundigenwerkgroep instelde voor de aanpak van matchfixing in voe...
22 juni 2018 // Buitenland
20 juni 2018
Vacature: Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport bij Agterberg B.V.
Pijl
Agterberg BV heeft een vacature als Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport. Lees hieronder meer ...
20 juni 2018 // Ondernemerschap

Partnernieuws

Agterberg Vacature: Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport bij Agterberg B.V.
Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij Nevobo, Atletiekunie en Badminton Nederlan...
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Improve Your Business English Zo overtuig je bij het onderhandelen in het Engels