Nieuw Amsterdams tarievenbeleid moet leiden tot intensiever gebruik sportparken

28 november 2016 // Overheid // Door: Leon Janssen Lok
Nieuw Amsterdams tarievenbeleid moet leiden tot intensiever gebruik sportparken
Foto: Edwin van Eis.
Om het gebruik van de gemeentelijke buitensportaccommodaties te verhogen, heeft Amsterdam onlangs besloten de tarievenstructuur te veranderen. Een opmerkelijke beleidswijziging, want zo gaan bijvoorbeeld voetbal- en hockeyverenigingen voortaan per uur betalen voor het gebruik van een veld. En dat is in de georganiseerde sport met haar seizoenenstructuur weliswaar niet helemaal uniek, maar toch ook zeker geen gebruikelijke methodiek. In Amsterdam is echter zorgvuldig nagedacht over de nieuwe systematiek en de gemeente is er dan ook van overtuigd dat het nieuwe tarievenstelsel op termijn leidt tot een betere bezetting van sportparken en dus tot meer sportende Amsterdammers.  

Het idee om te komen tot een nieuwe tarievenstructuur komt niet zomaar uit de lucht vallen. Jeroen Hofman, beleidsmedewerker bij de gemeente Amsterdam, legt uit dat er meerdere ontwikkelingen aan ten grondslag liggen: "In de eerste plaats spelen de nieuwe bestuurlijke verhoudingen een rol. De samenvoeging van stadsdelen en centrale stad tot één organisatie betekent dat er zaken afgestemd moeten worden. Er lag in dat kader een voorstel vanuit de gemeenteraad dat beoogde dat de verhuur van sportaccommodaties centraal moest gaan plaatsvinden. De verschillen in tarieven en huurvoorwaarden tussen de stadsdelen waren bovendien groot én – misschien wel het belangrijkste argument – we zien een enorme groei van flexibel aanbod: nieuwe initiatieven van bewoners die andere wensen en eisen hebben ten aanzien van sport."

Sommige verenigingen zien nu dat er bij hun buurman velden leeg staan, terwijl zij zelf met een nijpend accommodatieprobleem zitten. - Jeroen Hofman (gemeente Amsterdam). 

Optimaal benutten

Net als in andere gemeenten gaat in Amsterdam het leeuwendeel van de sportuitgaven naar accommodaties en vormen de huurinkomsten maar een fractie van de daadwerkelijke kosten. "Dat is helemaal niet erg", betoogt Hofman, "want het geeft aan dat wij als gemeente veel belang hechten aan het feit dat alle inwoners kunnen sporten. Maar tegelijkertijd vinden we wel dat sportparken dan zo optimaal mogelijk benut moeten worden. En dat is nu niet het geval. We hebben te weinig zicht op leegstand en daardoor kunnen we ook niet organiseren dat on- of anders georganiseerd sportaanbod terecht kan op de sportparken. Nu onderverhuren verenigingen soms zelf hun velden, maar vanwege de toepassing van het Sportbesluit, waardoor we BTW kunnen terugvorderen, is dat in feite geen geoorloofde situatie. Bovendien zien sommige verenigingen nu dat er bij hun buurman velden leeg staan, terwijl zij zelf met een nijpend accommodatieprobleem zitten. Dat stuit op onbegrip en daar kunnen we in de huidige situatie onvoldoende op inspringen."

Betalen per uur

Wat verandert er dan daadwerkelijk in de hoofdstad? Hofman legt uit: "We hebben het geluk dat we geen bezuiniging hoefden te realiseren. Dat maakte het mogelijk dat we een nieuw model hebben kunnen ontwikkelen waarmee de totale huurinkomsten gelijk zijn gebleven. Mede op advies van de Sportraad Amsterdam is gekozen voor een uurtarief voor doordeweeks gebruik. "Verenigingen kunnen voortaan voorafgaand aan het seizoen precies aangeven welke uren zij van welke velden gebruik willen gaan maken. Voor de weekenden blijven we gewoon seizoenstarieven hanteren en we kennen voortaan een voordeliger jeugdurentarief voor de periode van 17 tot 19 uur. Op die manier weten we precies wanneer welke velden in gebruik zijn en kunnen we zo sturen op een betere bezetting. Voor sporten met zeer specialistische accommodatietypes, zoals atletiek en honk- en softbal geldt de nieuwe structuur overigens niet, omdat daar nauwelijks behoefte is aan gebruik door andere partijen."

Knelpunten

Als het goed is kunnen de bestaande sportverenigingen dus zoveel als ze willen gebruik blijven maken van 'hun' sportparken en komt Amsterdam met de nieuwe structuur voortaan tegemoet aan de ruimteclaim van het snel groeiende flexibele sportaanbod. De daadwerkelijke invoering van de nieuwe tarieven zal echter niet zonder slag of stoot verlopen. "Natuurlijk krijgen we te maken met allerlei praktische zaken. Er zijn verenigingen die meer zullen moeten gaan betalen dan dat ze gewend zijn. Sommigen ervaren dat als een straf voor hun succes. Maar het is logisch om meer te betalen als je meer gebruikt. We kennen een ingroeiregeling, maar proberen ook inzichtelijk te maken wat een veld nu eigenlijk per lid kost en welk deel dat vormt van de contributie, meestal feitelijk maar een klein percentage overigens."

Wat zullen de gevolgen zijn als verenigingen het sportpark wat minder als ‘hun’ park gaan beschouwen omdat ook anderen er gebruik van maken? Hofman: "We gaan er eigenlijk van uit dat dat niet heel veel problemen oplevert, ook al omdat de gemeente het grootste deel van het onderhoud verzorgt. Als we constateren dat er structureel gebruik wordt gemaakt van een veld terwijl daar niet voor betaald wordt, komen we in actie, maar voor ons staat voorop dat we zo min mogelijk leegstand op de parken willen zien. En in combinatie met de inzet van onze intensiveringsmanagers, die lokaal verbinding zoeken met potentiële gebruikers van sportvelden, denken wij dat we daar met dit nieuwe beleid een flinke slag in kunnen slaan."   

Meer informatie over de tarievenwijziging bij de gemeente Amsterdam.


Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image
  • Nog geen reacties aanwezig.

Laatste nieuws

16 juli 2018
Buitengame Moon Trees laat gamers in een bos rennen en klimmen
Pijl
Pokémon Go bracht een nieuwe doelgroep aan het be...
16 juli 2018 // Ondernemerschap
12 juli 2018
Johan Cruijff ArenA is met megabatterij nu ook stroomleverancier
Pijl
Eind vorige maand kreeg de Johan Cruijff ArenA de beschikking over het grootste opslagsyst...
12 juli 2018 // Ondernemerschap
7 juli 2018
Nieuwe vacatures in de sport bij: KNLTB, Jeugdfonds Sport en KNHS
Pijl
Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan t...
7 juli 2018 // Bonden

Partnernieuws

Agterberg Vacature: Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport bij Agterberg B.V.
Veiligesportvloer.nl De sportieve robot van Ace: een ‘schone’ investering in dubbel opzicht
Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij: KNLTB, Jeugdfonds Sport en KNHS
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Improve Your Business English Zo overtuig je bij het onderhandelen in het Engels